Group Photos

RARELABS Group Photo (Mar. 2022, in front of the breezeway between Mayer Hall and Bonner Hall)

Kayaking at La Jolla Shore, July 2019: Jiawen, Zhiheng, Jianyang, Yuehuan, Yue, Zehong, Jingqiang, Kaixuan

Happy Crew in the Lab, April 2019: Zehong, Chuanyu, Jianyang, Yuehuan, Jingqiang, Jiawen, Cody, Kaixuan, Jianyu, Zhiheng

Group BBQ at Crown Point Park, 8/15/2018: Jianyang, Jianyu, Kaixuan, Francesco, Wanqiang, Yuehuan, Jingqiang, Zihao, Shixiao, Zhiheng

Group meeting 6/15/2018. From left: Jingqiang, Jialing, Francesco, Zehong, Zhiheng, Jianyang, Chen, Tom, Kaixuan

From left: Quan, Alex, Yuehuan, Jialing, Kaixuan, Jingqiang, Jianyu, Francesco