Group Photos

Group BBQ at Crown Point Park, 8/15/2018: Jianyang, Jianyu, Kaixuan, Francesco, Wanqiang, Yuehuan, Jingqiang, Zihao, Shixiao, Zhiheng

Group meeting 6/15/2018. From left: Jingqiang, Jialing, Francesco, Zehong, Zhiheng, Jianyang, Chen, Tom, Kaixuan

From left: Quan, Alex, Yuehuan, Jialing, Kaixuan, Jingqiang, Jianyu, Francesco